Het afvalrapport van 2020

2022 is al volop bezig, maar toch willen we nog even terugblikken op twee jaar geleden: 2020. OVAM komt jaarlijks met een afvalrapport over het vorige jaar. In dit artikel zetten we de opvallendste afvalontwikkelingen van 2020 op een rij. (bron – OVAM)

Veel meer restafval binnenshuis
Opvallend was dat de Belg in 2020 beduidend meer restafval produceerde. Gemiddeld produceerden we 3,5 kilogram restafval meer dan in 2019. De oorzaak hiervan is natuurlijk de beperkingen die de coronapandemie nog steeds met zich meebrengt.

Sinds 2020 zitten we vaker thuis. In quarantaine en tijdens thuiswerk is er een grotere afvalproductie onder de Belgische daken.

Ook het volume PMD-afval steeg met 18%. Ook hier kan de coronapandemie als oorzaak gezien worden. Al moeten we natuurlijk ook de invoering van de uitgebreide PMD-zak in rekening nemen.

De totale afvalproductie van de huishoudens bleef dan wel weer stabiel.

Minder openbaar afval
Binnen de Belgische huishoudens steeg de afvalproductie dus. Buitenshuis zagen we de omgekeerde beweging. Zo zat er duidelijk minder restafval in openbare vuilbakken.

Het lijkt er ook op dat we met minder zwerfvuil zaten in 2020. Dit nieuws is echter nog moeilijk te concretiseren, omdat het onderzoek naar zwerfvuil van OVAM tweejaarlijks gebeurt. Eind dit jaar zullen we hier dus meer over weten.

Bedrijven produceren minder afval
Door het thuiswerken produceerden bedrijven natuurlijk veel minder afval. Volgens de berekeningen produceerden Belgische bedrijven in 2020 60 000 ton minder afval dan in 2019.

Ongeveer even veel recyclage
Het geproduceerde afval bestond in 2020 voor 69% uit selectief ingezameld afval en 31% uit restafval. Van dat selectief afval ging 95% naar een recyclagecentrum of composthoop. Het overige afval werd gestort of verbrand.

Deze cijfers leunen dicht tegen de cijfers van 2019 aan, al zijn er wel verschillen tussen de fracties. Zo werd er meer PMD en glas gerecycleerd, maar minder bouw- en sloopafval en groenafval. Een van de redenen zal hier ongetwijfeld de sluiting van de containerparken zijn.

Corona strooit zand in de ogen
Het is lastig om grote conclusies te trekken uit deze cijfers. Corona heeft immers een grote invloed op afvalproductie en -beheer. Zo lijkt het nu alsof we verder verwijderd zijn van vooropgestelde afvaldoelstellingen, terwijl de algemene tendens wel de goede kant op kan gaan.

Deze cijfers zullen naar alle waarschijnlijkheid opnieuw stabiliseren wanneer de coronamaatregelen versoepelen. Verwacht wordt dat we in het rapport van 2021 zullen zien dat bedrijven weer wat meer produceren en huishoudens weer wat minder. Dan zullen we ook duidelijker kunnen zien hoe we ervoor staan, wat het effect van de nieuwe PMD-zak is en waar we nog werk aan de winkel hebben.